Welkom ! 

LA FEE, vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 4.498.200 euro, met hoofdkantoor te Mably (42300) 3 Chemin de la Chapelle, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister ROANNE onder nummer 487 641 664, opererend onder de handelsnaam en het merk “ La Féé Maraboutée” biedt haar klanten (hierna “de Klanten”) een loyaliteitsprogramma aan dat automatisch wordt geactiveerd na een aankoop, waarbij voor dit programma geen betalingskosten in rekening worden gebracht. 

 

1) ALGEMENE BESTELLINGEN  

Deze algemene voorwaarden definiëren de voorwaarden van het Loyaliteitsprogramma waardoor Klanten kunnen profiteren van voordelen afhankelijk van het bedrag van hun aankopen, ongeacht of het om bestellingen in de winkel gaat onder het merk “La Féé Maraboutée” (hierna “de(n) Winkel(s) ") of op de website https://lafeemaraboutee.fr/ (hierna “de Locatie »).  

Aankopen gedaan op marktplaatsen, op de website “Place des Tendances”, eventuele andere groothandels of hoeken worden niet in aanmerking genomen. 

LA FEE behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen om ze aan te passen aan wijzigingen in het loyaliteitsprogramma en/of ontwikkelingen op wet- of regelgeving.  

De versie die aan de Klant kan worden afgedwongen, is de versie die op de Site verschijnt op het moment van gebruik van de Site of aankoop in de Winkel. 

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens in de Winkel toegankelijk voor iedere Klant die erom vraagt. 

Door ermee in te stemmen te profiteren van het Loyaliteitsprogramma, kan de Klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden die beschikbaar zijn op de Site onder de volgende link www.lafeemaraboutee.fr/cgu-programme-fidelite en op aanvraag in de winkel.  

LA FEE behoudt zich het recht voor om het loyaliteitsprogramma op te schorten of te beëindigen, op voorwaarde dat klanten hiervan binnen een maand eerder per e-mail op de hoogte zijn gesteld.  

Geen enkele wijziging, opschorting of verwijdering van het Loyaliteitsprogramma geeft Klanten recht op compensatie.  

In geval van definitieve beëindiging van het Loyaliteitsprogramma kunnen Klanten profiteren van de voordelen waarop hun status recht geeft, binnen één (1) maand vanaf de informatie die LA FEE hen verstrekt.  

Voor vragen met betrekking tot deze algemene voorwaarden kunt u als volgt contact opnemen met LA FEE : 

  • telefonisch : +33 (0)4 77 23 69 89 (maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur) 
  • Per brief :  
La Fée Maraboutée - Klantenservice 
Chemin de la Chapelle 3 
42300 MABEL 

 

2) LIDMAATSCHAP VAN HET PROGRAMMA

Het loyaliteitsprogramma is automatisch van toepassing, zonder dat enige actie nodig is, op elke geïdentificeerde klant die sinds 1 januari minstens één aankoop in een winkel of op de site heeft gedaan.is Januari 2020. 

Wanneer het programma wordt gelanceerd, worden bestaande en geïdentificeerde klanten geïnformeerd door het sturen van een e-mail. 

De toegang tot het Loyaliteitsprogramma is echter voorbehouden aan volwassen Klanten die de wettelijke bevoegdheid hebben om een ​​contract af te sluiten of die ouderlijke toestemming hebben. 

Voor Klanten die een bestelling op de Site hebben geplaatst, vindt herkenning en lidmaatschap automatisch plaats via het e-mailadres van de Klant. 

Klanten die een aankoop doen in de Winkel, worden gevraagd naar hun achternaam, voornaam, postcode en e-mailadres en telefoonnummers, zodat ze kunnen worden geïdentificeerd en zo kunnen profiteren van het Loyaliteitsprogramma dat ze op elk moment in hun winkel kunnen vinden. klantengedeelte op de site. 

Elke nieuwe Klant die deelneemt aan het Loyaliteitsprogramma wordt per e-mail en, indien van toepassing, per sms geïnformeerd als zijn telefoongegevens worden doorgegeven. 

Het lidmaatschap gaat pas in na een periode van 30 kalenderdagen na de aankoop in de Winkel of de ontvangst door de Klant van de bestelling die op de Site is geplaatst, op voorwaarde dat de Klant het artikel niet binnen deze periode heeft geretourneerd.  

30 kalenderdagen na elke nieuwe aankoop ontvangt de Klant een e-mail waarin haar nieuwe puntensaldo en status worden vermeld. 

De status van de Klant en haar puntensaldo zijn ook op elk moment toegankelijk in haar Klantengedeelte op de Site. 

Voor het lidmaatschap van het Loyaliteitsprogramma is geen fysieke kaart vereist, aangezien deze gedematerialiseerd is. 

Zo wordt elke Klant erkend en profiteert hij automatisch van de voordelen die verband houden met zijn status met zijn e-mailadres. 

Het voordeel van het loyaliteitsprogramma is onbeperkt geldig voor elke aankoop in een winkel in Metropolitan FRANKRIJK, Corsica, Spanje en België en op de site (hier wordt gespecificeerd dat er een verlenging van het voordeel van het programma kan zijn voor aankopen gedaan op e -winkels die internationaal moeten worden opgericht).  

Het voordeel van het Loyaliteitsprogramma is strikt persoonlijk en kan in geen geval worden overgedragen, verkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan die gedefinieerd door LA FEE in deze algemene voorwaarden.  

Werknemers van LA FEE kunnen er niet van profiteren.  

 

3) DE VOORWAARDEN VAN HET LOYALITEITSPROGRAMMA 

Het loyaliteitsprogramma heeft drie statussen die elk toegang geven tot specifieke voordelen (kortingen, diensten, geschenken, ervaringen).  

EEN aankoop van één (1) euro geeft recht op 1 loyaliteitspunt. 

  • De FEE-status komt ten goede aan elke Klant die tussen 0 en 299 punten heeft verworven in het voorgaande kalenderjaar en het lopende jaar; 
  • De MUSE-status komt ten goede aan elke Klant die tussen de 300 en 799 punten heeft verworven in het voorgaande kalenderjaar en het lopende jaar; 
  • De DEESSE-status komt ten goede aan elke Klant die in het voorgaande kalenderjaar en het lopende jaar ten minste 800 punten heeft verworven. 

 

Elke aankoop wordt geregistreerd aan het einde van een periode van 30 kalenderdagen vanaf de aankoop (ongeacht of het een aankoop in de winkel of op de site betreft, niettegenstaande de herroepingstermijn die de klant geniet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen). 

Bij een retourzending binnen deze termijn van 30 kalenderdagen wordt de aanvankelijk gedane aankoop niet geregistreerd. 

De overgang van het ene statuut naar het andere kan gedurende het kalenderjaar plaatsvinden.  

Eenmaal verkregen, blijft de nieuwe status gedurende het lopende kalenderjaar behouden. 

Op 1 januari van elk jaar wordt de status van de Klant opnieuw berekend op basis van het bedrag van haar aankopen van het afgelopen jaar. De Klant behoudt de status die hij tijdens het lopende jaar heeft verworven, tenzij hij naar een hogere status overstapt (maar kan niet eerder naar een lagere status teruggaan dan 1is januari van het volgende jaar). 

 

4) DE VOORDELEN VAN HET LOYALITEITSPROGRAMMA 

Elk statuut geeft recht op de volgende voordelen vanaf de maand die volgt op de maand waarin de statuutwijziging plaatsvond met toepassing van voormelde voorwaarden (zie 3 hierboven).

De voordelen van elke status zijn als volgt: 

DAN VOORDELEN HET HELE JAAR DOOR 

FEE 

MUZE 

GODIN 

vanaf uw eerste aankoop 

vanaf 300 punten 

vanaf 800 punten 

🏷️ KORTINGEN 

 

 

 

-20% op een bestelling de maand waarin je jarig bent 

X 

X 

X 

Toegang tot onze Particuliere verkoop 

X 

X 

X 

Vroege toegang tot bepaalde commerciële activiteiten 

 

X 

X 

🪡 DIENSTEN 

 

 

 

30 dagen retour zonder ticket 

X 

X 

X 

Levering gratis bij Relay Point 

 

X 

X 

Levering gratis thuis 

 

 

X 

🎁 CADEAUS 

 

 

 

2 cadeaus per jaar 
(in de winkel ophalen) 

 

X 

X 

Activiteiten "Goodie offert" geen minimale afname 

 

X 

X 

Een verjaardags cadeau 
(in de winkel ophalen) 

 

 

X 

🛍️ ERVARINGEN 

 

 

 

Uitnodiging voor evenementen in de winkel 

 

X 

X 

Personal en private shopping sessie 

 

 

X 

 

Bovenstaande voordelen kunnen niet worden geruild, gecompenseerd of contant worden terugbetaald.  

LA FEE behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de aard en omvang van de voordelen van het loyaliteitsprogramma te wijzigen, evenals de voorwaarden voor het verkrijgen van de status, gebruiksvoorwaarden en geldigheid van het programma. 

 

5) RECLAMATIE 

Elke klacht met betrekking tot de toepassing van het statuut moet per e-mail worden ingediend op het volgende adres: 

  • Per brief :  

Klantenservice La Fée Maraboutée 3 chemin de la Chapelle 42300 MABLY 

In geval van een geschil met betrekking tot het cumulatieve bedrag, zal alleen de informatie in de bedrijfsdatabase van LA FEE authentiek zijn.  

 

6) VERANTWOORDELIJKHEID  

De Klant blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt van de voordelen die hem worden toegekend. 

LA FEE is uitsluitend aansprakelijk voor directe en voorzienbare materiële schade die uitsluitend voortvloeit uit het opzettelijk niet nakomen van haar contractuele verplichtingen.  

LA FEE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig feit dat niet aan haar te wijten is, in het bijzonder in het geval van slechte bezorging van post, storing van telefoonlijnen, onbeschikbaarheid van de Site, technische storing, onderbreking van telefoongesprekken, storingen in het internet netwerk waardoor het onmogelijk wordt om het Loyaliteitsprogramma uit te voeren of enig ander probleem dat verband houdt met communicatienetwerken, servers, internetproviders, computerapparatuur of software, verlies van gegevens, gevolgen van virussen, afwijkingen, technische storingen, hardware- of softwarefouten van welke aard dan ook die het systeem van een klant heeft beschadigd. 

LA FEE wijst alle aansprakelijkheid af voor de directe of indirecte gevolgen van mogelijke afwijkingen en storingen in het loyaliteitsprogramma, ongeacht de oorzaak ervan.  

 

7) TERUGTREKKING UIT HET LOYALITEITSPROGRAMMA

Elke schending van deze algemene voorwaarden, elk misbruik of frauduleus gebruik van het loyaliteitsprogramma of elk gedrag dat LA FEE of haar reputatie kan schaden, zal automatisch resulteren in de onmiddellijke verwijdering van het voordeel van het loyaliteitsprogramma van de klant en de annulering van het programma. de voordelen waarop zij recht had kunnen hebben, zonder enige vorm van compensatie.  

 

8) PERSOONLIJKE GEGEVENS  

De Klant garandeert de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verstrekte informatie.

De persoonlijke gegevens van de Klant die worden verzameld voor de implementatie van het Loyaliteitsprogramma, worden verwerkt in overeenstemming met het vertrouwelijkheidsbeleid van LA FEE, toegankelijk via de volgende link: https://lafeemaraboutee.fr/pages/politique-de-confidentialite 

Ze zijn noodzakelijk voor het beheer van de commerciële relatie en ten behoeve van het Loyaliteitsprogramma ten behoeve van de Klant.  

Zonder mededeling van deze gegevens (e-mailadres, voornaam, achternaam en postcode) kan de Klant niet profiteren van het Loyaliteitsprogramma. 

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, heeft elke Klant op elk moment recht op toegang tot informatie die hem betreft, en het recht om deze te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist zijn of onvolledig zijn, een recht om bezwaar te maken tegen de doorgifte ervan aan derden, een recht om kosteloos bezwaar te maken tegen het gebruik ervan voor het verzenden van commerciële verzoeken en, meer in het algemeen, een recht om bezwaar te maken tegen elke vorm van verwerking.  

Het enige wat ze hiervoor hoeven te doen is een schriftelijk verzoek indienen, waarin ze hun contactgegevens vermelden en een kopie van hun identiteitskaart sturen naar het volgende e-mailadres: 

  • Per brief :  
Klantenservice La Fée Maraboutée 3 chemin de la Chapelle 42300 MABLY 

 

9) DUIKERS 

9.1. Nietigheid

In het geval dat een van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig of nietig wordt verklaard door een wijziging in de wet-, regelgeving of door een rechterlijke uitspraak, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid van de overige clausules en de naleving van deze algemene voorwaarden aantasten, tenzij de nietig verklaarde clausule is van wezenlijke aard, wijzigt de onderlinge afhankelijkheid van bepaalde bepalingen of wijzigt de algemene opzet van deze algemene voorwaarden.

Indien van toepassing wordt het betwiste beding geschrapt en vervangen door een rechtmatig beding.

 

9.2. Meldingen 

De communicatie tussen LA FEE en de Klant vindt voornamelijk plaats via elektronische communicatie, die door de Klant wordt geaccepteerd. Daarom moet de Klant haar e-mail en de meldingen die zij ontvangt monitoren en indien nodig hierop reageren. 

10) TOEPASSELIJK RECHT – TAAL 

DE deze algemene voorwaarden Deze daaruit voortvloeiende handelingen zijn onderworpen aan de Franse wetgeving en zijn onderworpen aan de consumentenwetgeving die van kracht is in het land waar de Klant woonachtig is. 

De taal van deze algemene voorwaarden is Frans. In geval van vertaling in één of meerdere vreemde talen zal bij betwisting enkel de Franse tekst authentiek zijn. 

 

11) GESCHILLEN 

11.1. Toegang tot rechtbanken 

Elk geschil dat voortvloeit uit de geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging van deze algemene voorwaarden, en meer in het algemeen uit relaties van welke aard dan ook tussen LA FEE en de Klant, zal worden voorgelegd aan de bevoegde Franse rechtbanken onder de voorwaarden van het gewoonterecht, tenzij dwingende wettelijke bepalingen of andersluidende openbare ordebepalingen zijn van toepassing. 

 

11.2. Bemiddeling

HET VERGOEDING en de Klant zal zich inspannen om eventuele problemen die zich bij de toepassing van deze voorwaarden kunnen voordoen, in der minne op te lossen.

Bij gebrek aan een bevredigend antwoord of bij het uitblijven van een antwoord binnen 60 dagen, zal de Klant wordt geïnformeerd dat zij in ieder geval kosteloos een beroep kan doen op bemiddeling bij de aangewezen Bemiddelingsdienst, namelijk:

Bemiddelings- en Arbitragecentrum – CMAP 

http://www.cmap.fr  

 

De Klant kan haar klachten ook indienen op het platform voor geschillenbeslechting dat door de Europese Commissie online is gezet op het volgende adres:  

« http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ».