Laatste kans op lage zomerprijzen*

De kerstwinkel | Vind het perfecte cadeau...
  • 0

Panier

Algemene voorwaarden

Dit beleid inzake vertrouwelijkheid (hierna "het beleid" genoemd) heeft als doel u de regels rond de verschillende behandelingen van persoonlijke gegevens uit te leggen die kunnen worden uitgevoerd wanneer u op onze website surft die toegankelijk is op de volgende url: www.lafeemaraboutee.fr (hierna "de website" genoemd).

Als verantwoordelijke voor de behandeling van uw persoonlijke gegevens, stelt THE OZ alles in het werk om uw privé-leven zo goed mogelijk te beschermen tijdens uw bezoeken aan de website.

Dit beleid laat u toe meer te weten over de oorsprong en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, alsook van uw informatie inzake navigatie die worden verwerkt bij uw bezoeken aan onze website.

In het kader van dit beleid, duidt de uitdrukking "persoonlijke gegevens" op alle gegevens die enkel op u betrekking heeft en toelaat uw rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren, onafhankelijk van het werkstation dat u gebruikt.

De uitdrukking "werkstation" duidt op het materiaal (computer, tablet, smartphone, telefoon, enz.) dat u gebruikt om de website te raadplegen en erop te surfen.

De term "reglementering" duidt op de reglementering betreffende persoonlijke gegevens en in het bijzonder de Verordening nr. 2016/679, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Franse Wet Informatica en Vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978, alsook de wet nr. 2018-493 betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens.

Door onze website te gebruiken, verklaart u de voorwaarden van dit beleid integraal te aanvaarden.

Als u niet akkoord gaat met één van deze voorwaarden, staat het u vrij onze website niet langer te gebruiken.

Wij waken erover het respect voor de vertrouwelijkheid van uw informatie te garanderen. Hiervoor strekken onze verbintenissen zich uit tot het geheel van de diensten die wij aanbieden en voor alle terminals die u gebruikt om deze te openen.

Dit beleid inzake vertrouwelijkheid wordt regelmatig bijgewerkt. Opdat u vooraf correct zou worden geïnformeerd over elke significante wijziging, zullen wij u op de hoogte brengen met behulp van kennisgevingen over de betrokken diensten of via e-mail, naargelang het geval.

De website zal altijd de meeste recente versie van dit beleid inzake vertrouwelijkheid tonen.

 

1. Bescherming van uw persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de reglementering, vermeldt THE OZ alle verwerkingen die ze uitvoert in een verweringsregister dat wij ter beschikking stellen van de Franse Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden (CNIL). Alle informatie die u aan THE OZ hebt verstrekt tijdens uw bezoeken aan de website zijn strikt vertrouwelijk. Deze informatie is noodzakelijk voor het doel van hun behandelingen.

1.1. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt?

De informatie die kan worden verzameld en verwerkt is de volgende:

- Identificatiegegevens en coördinaten: uw voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht, woonadres, leveringsadres, telefoonnummer, e-mailadres, taal en land van waaruit u met ons communiceert;

- Financiële en betalingsgegevens: uw bankgegevens (in verband hiermee informeren wij u dat alle betalingstransacties worden versleuteld door de ontvangende bank en dat wij geen enkel bankkaartnummer bewaren), informatie over uw aankopen, bestellingen, retours, enz.;

- Verbindingsgegevens (zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord), gegevens inzake geolokalisatie (enkel met uw toestemming) en navigatie (of u bv. de dienst "Een winkel zoeken" gebruikt);

- Persoonlijke voorkeuren: dit omvat uw voorkeuren met betrekking tot cookies.

Als wij u vragen uw persoonlijke gegevens in te geven om toegang te krijgen tot een functionaliteit, zijn bepaalde velden verplicht, omdat het gegevens betreft die wij nodig hebben om u toegang te kunnen geven tot deze functionaliteit (bv. om u een pakket te kunnen leveren, hebben we u woonadres nodig).

Het is belangrijk dat de persoonlijke informatie die u over zichzelf deelt correct en bijgewerkt is. Aldus danken wij u om uw persoonlijke informatie te willen bijwerken wanneer deze wijzigt.

Wij verwerken geen gegevens met persoonlijk karakter die als "gevoelig" kunnen worden bestempeld (informatie betreffende raciale of etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, uw gezondheid of uw seksleven) in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming.

In dit verband wordt verduidelijkt dat onze website niet bestemd is voor kinderen en dat wij bijgevolg geen gegevens over hen verwerken.

Wij verbinden ons ertoe uw persoonlijke gegevens niet door te geven aan derden, tenzij in uitzonderlijke gevallen zoals hieronder vermeld in artikel 1.3.

1.2. Voor welke doelen worden uw persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt?

De hiervoor vermelde persoonlijke gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

• Beheer van de inschrijving op onze website

Om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten op onze website, moet u zich inschrijven via de creatie van een account. Uw gegevens dienen dus voor het creëren van het account. U kunt te allen tijde uw account op onze website verwijderen.

• Beheer van een bestelling

De verwerking van uw gegevens is nodig om u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling, om uw bestelling voor te bereiden, uw betaling te aanvaarden, u toegang te bieden tot de naverkoopdienst en de retours van uw bestellingen te beheren.

• Toegang tot de klantendienst

Wij verwerken uw gegevens in het kader van onze klantendienst om uw verzoeken te kunnen beantwoorden.

• Verbeteren van onze diensten

Wij verwerken uw surf- en aankoopgegevens voor analyse- en statistische doeleinden. Deze gegevens stellen ons in staat te analyseren hoe u onze website gebruikt om de ergonomie en kwaliteit ervan te verbeteren.

• Marketing

In het kader van uw inschrijving voor onze nieuwsbrief, verwerken wij uw gegevens om uw inschrijving te beheren en u gerichte informatie te sturen via e-mail of sms, afhankelijk van uw voorkeuren. Wij kunnen ook contact met u opnemen via pushmeldingen als u zich inschrijft voor deze dienst.

Voor verwerkingen die marketing als einddoel hebben, is uw toestemming vereist. Zo kunt u zich te allen tijde uitschrijven voor onze berichten.

Als u ons toestemming hebt gegeven om berichten van ons te ontvangen, hetzij via onze nieuwsbrief of via pushmeldingen, kunnen wij de door u verstrekte informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

- Delen van informatie over onze evenementen, producten, diensten, lopende aanbiedingen;

- Aanbevelingen voor bepaalde producten of diensten die u kunnen interesseren;

- Klantenstudie om uw verwachtingen inzake de producten en diensten die door onze website worden voorgesteld, beter te kunnen begrijpen/

1.3. Wie zijn de bestemmelingen van uw persoonlijke gegevens?

In het kader van het gebruik van onze website, kunt u informatie ontvangen van derden met wie wij samenwerken om u bepaalde diensten aan te bieden. Het kan hier gaan om:

- Financiële instellingen;

- Entiteiten voor detectie en voorkomen van fraude;

- Logistieke, transport- en leveringsdiensten;

- Dienstverleners in verband met marketing en reclame.

De persoonlijke gegevens wie vanaf de website worden verzameld, worden hoofdzakelijk verwerkt door de interne diensten van THE OZ.

Wij kunnen uw informatie echter om de volgende redenen delen met de hierboven vermelde derden:

- om over te gaan tot betaling als het financiële instellingen betreft;

- om uw bestelling te leveren als het logistieke, transport- en leveringsdiensten betreft;

- om uw kredietstatus en uw identiteit te controleren als het instanties voor detectie en preventie van fraude betreft;

- om uw winkelervaring op onze website te optimaliseren als het dienstverleners op het gebied van marketing en reclame betreft.

Aan derden die bestemmeling zijn van uw persoonlijke gegevens, zullen wij vragen zich te verbinden tot het naleven van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De hiervoor vermelde derden kunnen

uw persoonlijke gegevens enkel gebruiken volgens onze instructies en niet voor hun eigen gebruik.

Uw verbindings- en surfgegevens kunnen ook aan Google Analytics worden doorgegeven.

THE OZ kan ook uw persoonlijke gegevens communiceren om te reageren op een bevel van de gerechtelijke autoriteiten.

THE OZ zal geen van uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie doorgeven.

1.4. Gedurende welke tijd worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens bewaren zolang u klant bent, maar ook gedurende een periode van tien (10) jaar na uw laatste bestelling, en dit om te antwoorden op alle mogelijke vragen, klachten,

of om alle nodige gegevens te behouden om te antwoorden op legale of boekhoudkundige vereisten of analyses (artikel L.123-22 van het Handelswetboek).

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook bewaren voor onderzoek of statistische analyse. Deze informatie zal dan anoniem worden gemaakt.

In het kader van een inschrijving voor onze nieuwsbrief zullen wij geen contact meer met u opnemen als u onze nieuwsbrieven sinds meer dan twaalf (12) maanden niet meer hebt geopend.

Eventuele wijzigingen aan dit beleid zullen op deze pagina worden vermeld en, in voorkomend geval, via e-mail aan u worden meegedeeld.

THE OZ kan ook uw persoonlijke gegevens bewaren voor onderzoek of statistische analyses. Aangezien deze gegevens dan anoniem zijn gemaakt, wordt er geen bewaarduur opgelegd door de

verordening, omdat u daarna niet meer kunt geïdentificeerd worden.

1.5. Hosting van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden gehost door CLARANET, onderneming met vereenvoudigde aandelen (Frankrijk: SAS) met kapitaal van 5.332.300 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister (RCS) van Parijs onder nummer 419 632 286, met maatschappelijke zetel gevestigd op het adres 2, rue Bréguet – 75011 Parijs.

 

De servers waarop uw persoonlijke gegevens worden bewaard bevinden zich in Roissy.

 

THE OZ heeft alleszins gepaste technische maatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

1.6. Welke zijn uw rechten?

1.6.1. Toestemming

U moet duidelijk en ondubbelzinnig uw toestemming geven. Dit is waarom, wanneer u aanvaardt het contactformulier van de website in te vullen:

- u wordt uitgelegd welke gebruik zal worden gemaakt van uw persoonlijke gegevens;

- u een vakje moet aanvinken om uw toestemming te valideren;

- kinderen jonger dan 13 jaar hun toestemming niet mogen geven.

1.6.2. Andere rechten

In overeenstemming met de reglementering, geniet u van de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

- Recht van toegang tot de gegevens: dit recht laat u toe een kopie van de persoonlijke gegevens die wij van uw bezitten, te ontvangen;

 

- Recht op rechtzetting: dit recht geeft u de mogelijkheid de correctie van foutieve of onvolledige persoonlijke gegevens van u te vragen;

 

- Recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens: dit recht geeft u de mogelijkheid ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen als één van de wettelijke redenen voldaan is:

 de persoonlijke gegevens zijn niet langer noodzakelijk wat de doeleinden van de verwerking betreft;

 u hebt uw toestemming waarop de verwerking steunt, ingetrokken;

 u hebt zich verzet tegen de verwerking via uw recht om bezwaar te maken;

 de verwerking van uw persoonlijke gegevens is illegaal;

 uw persoonlijke gegevens moeten gewist worden krachtens een wettelijke verplichting.

 

- Recht op beperking van verwerking waarvan uw persoonlijke gegevens onderwerp zijn.

 u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist;

 u verzet zich niet tegen het wissen van uw persoonlijke gegevens in het kader van een onrechtmatige verwerking, maar vereist dat deze beperkt blijft;

 uw persoonlijke gegevens niet langer worden gebruikt door onze diensten, maar dat de bewaring ervan enkel noodzakelijk is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een recht in rechte;

 u verzet er zich tegen dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken via uw recht op bezwaar.

 

- Recht op de overdraagbaarheid van uw persoonlijke gegevens: u kunt contact met ons opnemen opdat wij u, direct aan uzelf of aan een andere verantwoordelijke voor verwerking, uw persoonlijke gegevens zouden leveren in een gestructureerd formaat dat courant wordt gebruikt en machineleesbaar is;

 

Recht op bezwaar. U kunt contact met ons opnemen:

 de verwerking gebeurt om te antwoorden op een opdracht van openbaar belang of voor onze legitieme doeleinden. U kunt alleen bezwaar maken om redenen die verband houden met uw situatie;

 de verwerking gebeurt met commerciële prospectie als doel. U kunt op elk moment bezwaar maken zonder dat enige verklaring noodzakelijk is.

 

- Recht om het lot van uw persoonlijke gegevens in geval van uw overlijden (het e-testament) te bepalen: één van de specifieke elementen van de Franse reglementering is dat ze u toelaat ons uw richtlijnen door te geven

betreffende de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens moeten behandelen na uw overlijden. Als zodanig kunt u ervoor kiezen dat ze worden verwijderd of aan iemand in uw omgeving worden doorgegeven.

Onafhankelijk van het doel of de wettelijke basis krachtens welke wij uw gegevens verwerken, kunt u ons dus op elk moment en kosteloos een e-mail sturen om uw rechten uit te oefenen, op het volgende adres:serviceclients@lafeemaraboutee.fr

Of u kunt ons een brief sturen op het volgende adres:

La Fée Maraboutée  – Service retours – 3 chemin de la chapelle – 42300 MABLY (Frankrijk) 

 

Gelieve er rekening mee te houden dat wij niet altijd in staat zijn gunstig te antwoord op uw verzoek, om wettelijke redenen die wij u in voorkomend geval zullen meedelen na uw verzoek te hebben ontvangen.

Als u op onze website bent ingeschreven, kunt u uw persoonlijke gegevens ook wijzigen vanaf uw account door u te identificeren met behulp van uw e-mailadres en uw wachtwoord.

In elk geval herinneren wij u eraan dat u het recht hebt een klacht in te dienen bij het CNIL.

1.7. Wat zijn de wettelijke fundamenten voor de verwerkingen?

Voor de verwerking van uw gegevens baseren wij ons op wettelijke fundamenten die afhangen van de manier waarop u met onze website communiceert.

Als u producten koopt op onze website, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens om het contract uit te voeren dat ons met u verbindt. Wij hebben bijvoorbeeld nood aan uw

postgegevens om uw bestelling te leveren, of aan uw bankgegevens om de betaling uit te voeren.

Wij baseren ons ook op andere wettelijke fundamenten zoals uw legitieme belangen. Wij zijn bijvoorbeeld van mening dat het in uw belang is dat uw identiteit niet wordt gebruikt voor frauduleuze doeleinden, dat het personeel van onze klantendienst toegang heeft tot uw bestelgegevens om u beter van dienst te kunnen zijn, of dat wij uw gebruik van onze website beter kunnen begrijpen om de bruikbaarheid ervan en de diensten die wij u aanbieden te verbeteren.

Wanneer het ten slotte de verwerking van persoonlijke gegevens met als doel prospectie betreft, dan vormt uw toestemming de wettelijke basis voor de verwerkingen (zie artikel 1.6.1. hoger).

 

2. Veiligheid van surfen op internet

2.1. Integriteit van uw gegevens op internet

De website beschikt over gepaste beveiligingsmaatregelen om elk verlies, ongeoorloofd gebruik, wijziging of verspreiding van, of ongeoorloofde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

Alle persoonlijke gegevens worden op beveiligde servers bewaard. THE OZ heeft ook procedures ingesteld om eventuele inbreuken op persoonsgegevens te beheersen.

2.2. Kwaadwillig gebruik

We bevelen uw aan enkel verbinding te maken via beveiligde netwerken en bij voorkeur privé-netwerken. Wees u bewust van de risico's die u loopt op publieke wifi-netwerken.

Onafhankelijk van THE OZ, aan wie u vrijwillig uw persoonlijke gegevens hebt doorgegeven, en rekening houdend met de aard van het internet, kunnen andere operatoren, die niets met THE OZ te maken hebben, uw persoonlijke gegevens bekomen zonder uw toestemming, met name terwijl u op internet surft. Dientengevolge raden wij u aan antivirus- en antispy-software op uw werkstation te installeren en deze regelmatig bij te werken.

2.3. Spoofing / Phishing

THE OZ zal u nooit via e-mail om persoonlijke informatie vragen.

Mocht u een e-mail namens THE OZ ontvangen waarin u wordt gevraagd gevoelige persoonlijke informatie te verstrekken (zoals bankgegevens of met betrekking tot uw privé-leven), gelieve hier dan niet op te antwoorden, maar geef ons deze e-mail door, zodat wij de nodige actie kunnen ondernemen.

U mag enkel informatie met betrekking tot uw account communiceren nadat u direct via uw browser verbinding hebt gemaakt met de website www.lafeemaraboutee.fr.

 

3. Beleid inzake cookies

Een cookie is een verbindingsindicator, d.w.z. een tekstbestand dat kan worden opgeslagen op een speciale plaats op de harde schijf van uw werkstation wanneer u een website bezoekt. Een cookie laat de uitgever ervan toe het werkstation te identificeren waarop het geregistreerd is, gedurende de geldigheids- of registratieperiode van het cookie.

Bij het raadplegen van de website kan informatie met betrekking tot het surfen op uw werkstation (computer, tablet, smartphone, enz.) worden geregistreerd via cookies die op uw werkstation zijn geïnstalleerd, afhankelijk van de keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot cookies en die u op elk moment kunt wijzigen.

3.1. Waartoe dienen de cookies die op onze website worden uitgegeven?

Enkel de uitgever van een cookie kan de informatie die het bevat lezen of wijzigen.

Als u verbinding maakt met de website, kan THE OZ, afhankelijk van uw keuzes, diverse cookies op uw werkstation installeren, wat toelaat de browser van uw werkstation te herkennen gedurende de geldigheidsperiode van het betreffende cookie.

Rakuten is een derde partij die de cookies van de website kan gebruiken in uw beleid inzake vertrouwelijkheid.

De door ons uitgegeven cookies worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

• uitvoeren van studies en opstellen van statistieken en bezoek- en gebruiksvolumes van de verschillende elementen waaruit onze website is opgebouwd (bezochte rubrieken en inhoud, parkoers) wat THE OZ toelaat de interesse en ergonomie van haar diensten te verbeteren;

 

• aanpassen van het uitzicht van de website aan de weergavevoorkeuren van uw werkstation (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikt besturingssysteem, enz.) tijdens uw bezoeken aan de website, volgens het materiaal en de software voor weergave of lezen die uw werkstation bevat;

 

• onthouden van informatie inzake een formulier dat u op de website hebt ingevuld (inschrijving of toegang tot uw ledenruimte), of inzake producten, diensten of informatie die u op de website hebt gekozen (onderschreven dienst, enz.);

 

• u toegang verstrekken tot uw ledenruimte, dankzij identificatiegegevens of gegevens die u voorheen hebt verstrekt;

 

• instellen van beveiligingsmaatregelen, bijvoorbeeld wanneer u na een bepaalde tijd wordt gevraagd opnieuw verbinding te maken met een inhoud of een dienst.

3.2. Uw keuzes inzake cookies

U hebt meerdere mogelijkheden om cookies te beheren. Alle instellingen die u maakt kunnen invloed hebben op uw vermogen om op het internet te surfen en toegang te krijgen tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen.

U kunt te allen tijde uw wensen inzake cookies kenbaar maken en wijzigen, op de hierna beschreven manieren.

U kunt ook uw browser zodanig configureren dat cookies op uw werkstation worden geregistreerd, of dat ze integendeel worden verworpen, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van hun uitgever.

U kunt ook uw browser zodanig configureren dat het aanvaarden of het weigeren van cookies van tijd tot tijd aan u worden aangeboden, alvorens een cookie op uw werkstation wordt geregistreerd. Voor meer informatie, raadpleeg de rubriek "Hoe kunt u uw keuzes uitoefenen, afhankelijk van de gebruikte browser?" in het hiernavolgende artikel 4.2.3.

3.2.1. Akkoord inzake cookies

Het opslaan van een cookie op een werkstation is in wezen onderworpen aan de wil van de gebruiker van het werkstation, die deze wil te allen tijde en kosteloos kan uiten en wijzigen via de keuzes die hem worden geboden door zijn browser.

Als u het opslaan van cookies in uw werkstation aanvaardt in de instellingen van uw browser, kunnen de cookies die geïntegreerd zijn in de pagina's en inhoud die u hebt geconsulteerd, tijdelijk worden opgeslagen in een aangewezen plaats van uw werkstation. Ze kunnen daar enkel door de uitgever ervan worden gelezen.

3.2.2. Weigeren van cookies

Als u het opslaan van cookies op uw werkstation weigert, of als u deze cookies verwijdert die er al zijn opgeslagen, zal de kwaliteit van de werking van de door de website aangeboden diensten niet verminderen.

U zult echter niet meer gebruik kunnen maken van een aantal functionaliteiten die mogelijk noodzakelijk zijn om bepaalde plaatsen van de website te raadplegen. Dit zal het geval zijn als u probeert inhoud of diensten te openen waarvoor u zich moet identificeren. Dit zal ook het geval zijn als THE OZ - of haar dienstverleners - het soort browser die uw werkstation gebruikt, zijn taal- en weergave-instellingen, of het land van waaruit uw werkstation lijkt verbonden te zijn met het internet, niet zou herkennen, omwille van technische compatibiliteit.

 

THE OZ wijst in voorkomend geval alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de gevolgen verbonden aan de werking van haar diensten, ten gevolge van het niet kunnen bewaren of raadplegen van de cookies die nodig zijn voor haar werking en die u hebt geweigerd of verwijderd.

 

Wij verduidelijken u dat bepaalde cookies niet kunnen worden verwijderd, aangezien deze strikt noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website.

3.2.3. Hoe kunt u uw keuzes uitoefenen, afhankelijk van de door u gebruikte browser?

De configuratie van elke browser is verschillend voor het beheer van cookies en uw voorkeuren. Deze wordt beschreven in het hulpmenu van uw browser dat u toelaat te weten hoe u uw voorkeuren inzake cookies kunt wijzigen.

• •Voor Internet Explorer: : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies

 

• •Voor Safari:

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html

 

• •Voor Google Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

 

• •Voor Firefox:

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

3.2.4. Verwijderen van uw cookies

U kunt al uw cookies verwijderen of enkel deze die u wilt. Verwijderen van cookies verhindert niet dat u kunt browsen, noch dat de cookies tijdens het browsen opnieuw worden geïnstalleerd. Hiermee kunt u de cookiesbibliotheek van uw browser op elk gewenst moment beheren. Technische cookies, die nodig zijn voor het browsen, zullen opnieuw worden geïnstalleerd als u de website opent.

 

Hieronder leggen we u de te volgen procedure voor uw browser uit.

Chrome

• Kies "Parameters" in the menu van Chrome.

• Geef de geavanceerde instellingen weer

• Ga naar "Privacy en beveiliging"

• Klik op "Inhoudsinstellingen"

• Onder "Cookies" (eerste paragraaf) klikt u op "Cookies en websitegegevens"

• Zoek de cookies die u wilt verwijderen en klik op "OK" U kunt er ook voor kiezen al uw cookies te verwijderen.

 

Firefox

• Ga in het Firefox-menu naar "Hulpmiddelen" en dan naar "Opties"

• Op de tab "Privé", klik op "Cookies tonen"

• Zoek de cookies die u wilt verwijderen en klik op "Cookies verwijderen"

 

Internet Explorer

Internet Explorer laat het beheer van cookies geval per geval niet toe. Om al uw cookies te verwijderen:

• Klik op "Hulpmiddelen" en dan op "Internetopties"

• Onder de tab "Algemeen", rubriek "Navigatiegeschiedenis", klik op "Verwijderen"

• Vink het vakje "Cookies" aan en klik dan op "Verwijderen"

 

Safari

• Kies "Voorkeuren" in het Safari-menu

• Ga in het venster dat zich opent naar de tab "Beveiliging"

• Klik op "Cookies tonen"

• In het venster dat opent, zoekt en selecteert u de cookies die u wilt verwijderen en klikt op "Verwijderen"

3.2.5. Privé-browsing

de "privé-browsing"-modus, die tegenwoordig door alle browsers wordt aangeboden, laat vooral toe op internet te surfen zonder dat de geschiedenis van de bezochte of gedownloade pagina's wordt bewaard. Alle cookies die tijdens het surfen worden geregistreerd, zullen worden verwijderd nadat u uw browser sluit. Het betreft dus geen oplossing die toelaat cookies te weigeren, maar de levensduur van de cookies blijft wel beperkt tot de duur van uw surfsessie.

3.2.6. Deactivering van cookies van derden

Deactivering van cookies van derden laat toe enkel de door de website geplaatste cookies te aanvaarden, die u ook kunt deactiveren, verwijderen of beperken.

Hier is de te volgen procedure, volgens uw browser, als u cookies van derden wilt weigeren:

Chrome

• Kies "Parameters" in the menu van Chrome.

• Geef de geavanceerde instellingen weer

• Ga naar "Privacy en beveiliging"

• Klik op "Inhoudsinstellingen"

• Onder "Cookies" (eerste paragraaf), vink het vakje "Cookies en gegevens van websites van derden blokkeren" aan

• Registreer de wijzigingen door op "OK" te klikken

 

Firefox

• Ga in het Firefox-menu naar "Hulpmiddelen" en dan naar "Opties"

• Op de tab "Privé", vink het vakje "Cookies aanvaarden" aan

• Voor de parameter "Cookies van derden aanvaarden", vink "Nooit" aan

• Registreer de wijzigingen door op "OK" te klikken

 

Internet Explorer

• Ga in het menu van Internet Explorer naar "Internetopties"

• Klik onder de tab "Vertrouwelijkheid" op de knop "Geavanceerd"

• Aanvaard interne cookies en weiger cookies van derden

• Registreer de wijzigingen door op "OK" te klikken

 

Safari

• Kies "Voorkeuren" in het Safari-menu

• Ga in het venster dat zich opent naar de tab "Beveiliging"

• Onder de keuze "Cookies aanvaarden, kiest u "Enkel van websites die ik bezoek"

3.2.7. Uw keuzes online direct bij ons uitgedrukt

Als u niet wenst:

• Dat wij gegevens verzamelen over uw surfgedrag;

• Dat in geval van registratie via een speciale operatie wij de oorspronkelijke speciale operatie kunnen identificeren;

Dan kunt u ervoor kiezen alle cookies van derden die niet essentieel zijn om op de website te surfen, te deactiveren.

 

Wij registreren dan een cookie op uw werkstation met als enig doel het plaatsen van cookies op uw werkstation te deactiveren. Deze cookie heeft een geldigheid van twaalf (12) maanden.

 

Opgelet, het in aanmerking nemen van uw verzoek berust op een cookie. Als u alle cookies die op uw werkstation zijn geregistreerd, verwijdert (via uw browser), zal THE OZ - of haar dienstverleners - niet meer weten dat u deze optie hebt gekozen.Instellen van cookies